Syrgas (Dissolved oxygen)

Luften anses konstant innehålla en viss mängd syrgas (ca 20.9%). När luft kommer i kontakt med vatten, löser sig en viss mängd syrgas. Hur mycket som löser sig beror på flera olika faktorer, exempelvis tiden det tar för att systemet skall uppnå jämvikt, vattentemperaturen, vattnets saltinnehåll, om det finns substanser i vattnet som konsumerar syrgas etc. Eftersom syrgasinnehållet i vatten är viktigt för biologiska och kemiska processer är det nödvändigt att kunna kontrollera halten.

Syrgaselektroder är vanligen baserat på ett genomsläppligt organiskt membran för direktmätning av halten. Syre diffunderar genom membranet och reduceras elektrokemiskt vid katoden. Spänningen mellan anod och katod är fixerad och med en storlek så att endast syre reduceras. Ju högre syrets partialtryck är desto mer syrgas diffunderar in i membranet. Detta resulterar i en ändring av strömstyrkan som är proportionell mot syret i provet.  

Koncentrationen av syrgas uttrycks vanligen i milligram per liter (mg/l) vatten, dvs ppm. Elektroden mäter partialtrycket syrgas. För ett givet partialtryck av syrgas i luft kommer koncentrationen i mättat rent vatten att vara fixerat vid varje given temperatur. Resultat frår syrgasmätningar i rent vatten har samlats genom åren. Dessa resultat är inbyggda i moderna syrgasmätare som automatiskt kompenserar för temperaturen. Vid närvaro av salt fås en minskad mängd löst syrgas beroende på salthalten. Även här är resultat samlade för olika salthalter och ett modernt instrument kan korrigera för salthalten.

Login