pH

Ett pH-system består i sin enklaste form av en pH-meter och en pH-elektrod. För att  elektroden och instrumentet skall kunna kommunicera med varandra måste elektroden kalibreras. Moderna pH-instrument känner igen vissa standardbuffertar och kan därför "autokalibreras", dvs när elektroden har stabiliserats visar displayen buffertvärdet automatiskt och elektroden kan placeras i nästa kalibreringsbuffert.
Nernst's ekvation talar om att pH också är beroende av temperaturen. Samtliga Orion instrument har automatisk temperaturkorrektion, antingen via manuell inställning (temperaturen mäts med termometer och instrumentet justeras manuellt) eller med en s.k ATC-probe, varvid allt sker automatiskt. En tredje metod är att använda en s.k Triode (double junction elektrod med inbyggt ATC element). Omkring pH 7 är detta inte så viktigt men vid noggranna pH-mätningar vid höga resp. låga pH kan skillnaden bli stor utan temperaturkorrektion.

Login